Programi studimor: Administratë publike

SHKENCAT POLITIKE DHE ADMINISTRATË PUBLIKE

Plan program i përbashkët

VITI  I Semestri I (30ECTS) dhe Semestri II (30ECTS)

Nr. Emërtimi i lëndëve

 1. Hyrje në shkencat politike
 2. Hyrje në metodologjinë e hulumtimeve sociale
 3. Hyrje ne statistike
 4. Hyrje ne Makro dhe Mikro Ekonomi
 5. Gjuha Angleze I
 6. Historia e ideve politike
 7. Institucionet dhe politikat evropiane
 8. Sistemi Politik i Kosovës
 9. Hyrje në marrëdhënie ndërkombëtare
 10. Gjuhe angleze I
 11. Shkrimi Akademik dhe Propaedeutics shkencor
 12. Hyrje në sociologji

 

ADMINISTRATA PUBLIKE

VITI  II Semestri III (30 ECTS) dhe Semestri IV (30 ECTS)

Nr Emërtimi i lëndëve

 1. Hyrje në ligjin kushtetues dhe publik
 2. Politika dhe administrata
 3. Bërja e politikave në BE
 4. Sistemi ligjor i BE-së
 5. Teoria organizative
 6. Gjuhë angleze II për administratë publike
 7. Ligji dhe procedurat administrative
 8. Parimet e menaxhimit (publik
 9. Hyrje në kontabilitet dhe auditim
 10. Rregulloret ligjore të administratës publike të Kosovës – lokale, regjionale dhe qendrore
 11. Rregulloret e tregut të punës të BE-së
 12. Gjuhë angleze II për administratë publike

 

VITI  III Semestri V (30 ECTS) dhe Semestri VI (30 ECTS)

Nr Emërtimi i lëndëve

 1. Metodat kuantitative në menaxhment
 2. Menaxhimi i burimeve njerëzore
 3. Analiza ekonomike
 4. Planifikimi strategjik dhe proceset e vendim marrjes
 5. Rregullat dhe politikat e ambientit në BE
 6. Financat publike
 7. Hyrje në ligjin e kontratës dhe prokurimit
 8. Informatika
 9. Komunikim biznesi
 10. Përgatitja e temës së diplomës
 11. Gjuhë angleze III për administratë publike

 

 1. Gjuhë angleze III për administratë publike