Prof. Dr. Ismail Hasani

 

CV e drejtorit te Pergjithshem:

Prof. Dr. Ismail Hasani
Lindur në Devetak të Kosovës në vitin 1953

Arsimimi:
Diplomuar si Sociolog  –  Universiteti i Prishtinës, 1974
Magjistër i Sociologjisë – Universiteti i Zagrebit, 1991
Doktor i Shkencave Sociologjike  – Universiteti i Shkupit, 1996
Përvoja e punës:
1978 – 1999     Drejtor dhe professor i Shkollës së Lartë Teknike, Ferizaj, Kosovë
2000 – 2010     Profesor  dhe Hulumtues në Universitetin e Prishtinës.
2000 –  2002     Bashkëkoordinator i Zyrës Administrative Ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës
2000 –  2002    Projekti për Zhvillimin Lokal të Eukimit  (Fondacioni për Shoqëri të Hapur)
2004 –  2007 Profesor i Asocuar në Universitetin e Stavanger-it në Norvegji
2007 – 2008    Prorektor për Marrdhënie me Jashtë, Universiteti AAB, Prishtinë
2008 – 2010 Dekan i Fakultetit të Edukimit, Universiteti AAB, Prishtinë
2010-Vazhdon Dekan dhe themelues i Bartesilit te Larte te Arsimit Privat – Kolegji HUMANISTICA – Ferizaj

Ligjërues në më shumë se 20 seminare dhe konferenca shkencore të organizuara në Kosovë dhe jashtë saj si në:  Britani të Madhe, Lihtenshtain, Maqedoni, Shqipëri, Bullgari, Hungari dhe Norvegji) .

Bashkëpunëtor i Jashtëm i ISIM (Instituti për Studimin e Raporteve Ndëretnike), Leiden University
Bashkëpunëtor i Jashtëm i IST (Instituti i Sociologjisë në Tiranë)
Drejtues dhe bashkëpjesëmarrës në më shumë se 15 Hulumtime Shkencore, rezultatet e të cilave janë botuar në Kosovë dhe jashtë.

Pjesa e Parë e hulumtimit kualitativ “Rrëfimi në Vetën e Parë”, botuar nga UN High Commissioner for Human Rights, zyra e Kosovës 2002.

Identitetet Fetare, Roli i Familjes te Shqiptarët e Diasporës, në Norvegji në bashkëpunim me Institutin për Hulumtime Sociale, Universiteti i Stavanger.

Vetëdija Kombëtare, Universiteti i Stavanger-it.

RIdentiteti Fetar dhe Kulturor i Popullatës në rrethinën e Gjakovës.

Identiteti Kulturor i Minoritetetve Myslimane në Norvegji

Aktivizmi Social i Mediave në kontekstin e 11 Shtatorit

Vetëdija Kombëtare dhe Identiteti Kulturor i Shqiptarëve që riatdhesohen ose vazhdojnë jetën në Hollandë.

Të Rinjtë Shqiptarë dhe Religjioni në Gjermani, në bashkëpunim me Qendrën për Hulumtime Hebraike, Universiteti i Oldenburgut, Gjermani

Jeta Ime, E Ardhmja Ime. Ndryshimet Sociale në Kosovën e Pas-Luftës, në bashkëpunim me Universitetin e Stavanger-it.

Identiteti i Zhvendosur, në bashkëpunim me Akademinë Sllovene të Shkencave

Identiteti i Goranëve, në bashkëpunim me Akademinë Sllovene të Shkencave

Gratë Shkrimtare në Shëklullin XIX, në bashkëpunim me Universitetet Austriake dhe Finlandeze

Identiteti i Shqiptarëve në Slloveni, në bashkëpunim me Universitetin e Ljublanës

Etnocentrizmi në Evropën Juglindore në bashkepunim me Deakin University

Mbi 100 publikime të hulumtimeve shkencore në revista dhe gazeta periodike.

Pjesëmarrës në shumë emisione dhe debate në fushën e Sociologjisë në mediat vendore dhe ndërkombëtare.

Autor i disa librave me tematike nga shkencat sociale

 

Publikimet:

Probleme teorike nga sociologjia e religjionit, Grafoprint, Prishtina, 1996 (The theoretical problems in Sociology of Religion)

Vetedija fetare dhe kombetare tek Shqiptaret, Universiteti i Prishtines, 2001 (Religious and National Consciousness in Albanians)

Toleranca fetare tek Shqiptaret,element i qyteterimit,Thema,Prishtine,1996 (Religious tolerance as element of citizenship)

Sociologjia, Tekst për shkollat e mesme, Libri Shkollor, Prishtinë, 2004 (Sociology, textbook for High school)

Shekularizimi dhe shoqeria bashkekohore, Drita,Gjilan,1997 (Secularization and Contemporary World)

Aspektet psiko-sociale te krizes kosovare, Eurorilindja,Tirane,1999 ( The psycho- sosial  dimensions of Kosova Crisis )

Social-political platform of integration of Albanian- Muslim communities in Post-bipolar world, Exeter University, G.B. 1993.

National Consciousness of Albanians, Institute for Sociological and political Research, Skopje, 1993.

Cultural Identity and National Consciousness of Albanians in Homeland, and in Disspora,  Journal of American Association of American Sociologists.

Balkan book on Ethnocentrism in South-East Europe, Peter Lang Publisher

Many articles about public opinion, ethnic relations in other languages. Published in bulletins, magazines and newspapers.