Programi studimor: Shkenca Politike

SHKENCAT POLITIKE DHE ADMINISTRATË PUBLIKE

 

Plan program i përbashkët

VITI  I Semestri I (30ECTS) dhe Semestri II (30ECTS)

Nr.           Emërtimi i lëndëve

 1. Hyrje në shkencat politike
  2. Hyrje në metodologjinë e hulumtimeve sociale
  3. Hyrje ne statistike
  4. Hyrje ne Makro dhe Mikro Ekonomi
  5. Gjuha Angleze I
  6. Historia e ideve politike
  7. Institucionet dhe politikat evropiane
  8. Sistemi Politik i Kosovës
  9. Hyrje në marrëdhënie ndërkombëtare
  10. Gjuhe angleze I
  11. Shkrimi Akademik dhe Propaedeutics shkencor
  12. Hyrje në sociologji

SHKENCA POLITIKE

VITI II Semestri III (30 ECTS) dhe Semestri IV (30ECTS)

Nr            Emërtimi i lëndëve

 1. Globalizimi i marrëdhënieve ndërkombëtare
  2. Politikat e BE-së dhe bërja e politikave
  3. Ekonomia globale
  4. Historia e tanishme
  5. Gjuha angleze II për komunikim ndërkombëtar
  6. Hyrje në ligjin publik ndërkombëtar
  7. Metodat e analizës së politikës së jashtme
  8. Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare
  9. Gjuha angleze II për komunikim ndërkombëtar.
  10. Aktorët dhe organizatat ndërkombëtare
  11. Historia e marrëdhënieve ndërkombëtare

VITI  III Semestri V (30 ECTS) dhe Semestri VI (30 ECTS)

Nr            Emërtimi i lëndëve

 1. Hyrje në ligjin privat ndërkombëtar
  2. Politikat e sigurisë
  3. Paqja dhe lufta në sistemin ndërkombëtar
  4. Të drejtat e njeriut dhe ruajtja e të drejtave të minoriteteve.
  5. Menaxhimi i konfliktit
  6. Problemet e BE-së të integrimit dhe zgjerimit
  7. Ligji dhe diplomacia ndërkombëtare
  8. Morali dhe aspektet normative të marrëdhënieve ndërkombëtare
  9. Sistemi i KB-së dhe operacionet e ruajtjes së qetësisë
  10. Përgatitje e temës së diplomës
  11. Gjuha angleze III për komunikim ndërkombëtar
  12. Gjuha angleze III për komunikim ndërkombëtar