Programi studimor: Sociologji me Ndryshime Sociale

VITI I Semestri I (30 ECTS) & Semestri II (30 ECTS)

Nr            Emërtimi i lëndës

 1. Hyrje në Sociologji
 2. Psikologjia sociale
 3. Rrjetet dhe Organizatat
 4. Shkrimi Akademik me hyrje në punën kërkimore
 5. Gjuhë Angleze

6              Aplikimi i Kompjuterëve

7              Rrëfimet Jetësore

8              Gjuhë Angleze

9              Teoritë sociale

10           Statistikë

11           Punë praktike
Zgjedhore

 1. Puna me komunitetin
 2. Demografi

 

VITI  II Semestri III (30 ECTS) dhe Semestri IV (30 ECTS)

Nr            Emri i lëndës

 1. Kombi dhe Nacionalizmi
 2. Praktika Sociologjike
 3. Sociologjia e politikës

4              Menaxhimi i Agjencive të Menaxhimit Shëndetësor

5              Antropologjia sociale

 1. Teoritë modern sociologjike
 2. Shoqëritë post-konflikt
 3. Sociologjia e kujtesës
 4. Ndryshimet sociale

 

Zgjedhore:

 1. Mirëqenia sociale
 2. Sociologjia e kulturës: Nocionet dhe llojet e kulturave në kontekst historik dhe aktual. Proceset dhe fenomenet kulturore.
 3. Sociologjia e Konfliktit
 4. Studime gjinore

 

 

VITI  III Semestri V (30 ECTS) dhe Semestri VI (30 ECTS)

Nr            Emërtimi i lëndës

 1. Sociologji e komunikimit
 2. Sociologjia kolektive
 3. Sociologjia e religjionit
 4. Praktika sociologjike
 5. Sociologjia e migrimit
 6. Sociologjia e identitetit
 7. Diploma

8              Puna dhe organizatat (Modeli BE)

 

Zgjedhore:

 

1              Sjelljet devijante dhe kontrolli shoqëror

2              Sociologjia e edukimit

3              Sociologjia dhe Varfëria

4              Sociologjia e Familjes

 1. Struktura shoqërore dhe ndryshimet